• Software Engineering

  De applicatie ontwikkeling (AO) professionals van Capgemini staan in de frontlinie bij onze klanten als het gaat om innovatieve projecten en het toepassen van nieuwe technologieën. Ze werken aan uitdagende projecten in complexe omgevingen, zowel nationaal als internationaal. Afhankelijk van hun achtergrond en ervaring werken ze als systeemanalist, softwarearchitect, designer, applicatie ontwikkelaar of IT-tester. Kortom, alle rollen die voorkomen op het gebied van applicatie of systeemontwikkeling worden door onze experts ingevuld in wisselende samenstelling. Lees meer.

 • Kennis van Applicatie Ontwikkeling

  De applicatie ontwikkeling (AO) professionals van Capgemini staan in de frontlinie bij onze klanten als het gaat om innovatieve projecten en het toepassen van nieuwe technologieën. Ze werken aan uitdagende projecten in complexe omgevingen, zowel nationaal als internationaal. Afhankelijk van hun achtergrond en ervaring werken ze als systeemanalist, softwarearchitect, designer, applicatie ontwikkelaar of IT-tester. Kortom, alle rollen die voorkomen op het gebied van applicatie of systeemontwikkeling worden door onze experts ingevuld in wisselende samenstelling.

  Ontwikkelmethodes

  Binnen applicatie en systeemontwikkeling worden verschillende methoden onderkend. Deze zijn:

  • Lineaire applicatie ontwikkeling
  • Iteratieve applicatie ontwikkeling
  • Agile applicatie ontwikkeling

   

  Lineaire ontwikkeling kenmerkt zich door het feit dat er diverse fasen worden onderscheiden, die elk volledig afgerond moeten zijn voordat met de volgende fase begonnen wordt. Er vindt steeds een overdracht van alle producten uit een bepaalde fase als het geheel is goedgekeurd/geaccepteerd. De klant krijgt werkende software na de systeemtest die door het bouwteam aan het einde van de bouwfase wordt uitgevoerd. De analyse, ontwerp en bouw vindt dus steeds plaats over het volledige veranderingsgebied. Dit heeft als voordeel dat alle onderdelen steeds in samenhang worden bekeken, nadeel is dat als er een wijziging in de specificaties nodig is, er een (of meer) fasen overnieuw gedaan moeten worden.

  Een Iteratieve methode heeft als kenmerk dat de verschillende fasen van ontwikkeling niet (altijd) in één keer worden uitgevoerd, maar in iteraties. De producten van een bepaalde fase zijn pas compleet als alle iteraties van deze fase zijn uitgevoerd. De methode Rational Unified Process® (RUP, © IBM Corp.) is een voorbeeld van zo’n methode. Er vindt een “handover” plaats van de producten na completering van een aantal fasen, maar de werkende software (en dus waarde voor de klant) wordt in meerdere iteraties opgeleverd. Omdat er ook nog design en analyse activiteiten plaatsvinden tijdens de Construction fase, is het bij een wijziging van specificaties niet altijd noodzakelijk om een fase (of iteratie) opnieuw uit te voeren.

  Agile Ontwikkeling kenmerkt zich door kortcyclisch werken en het snel realiseren van compacte software producten. Om dat werken in “sprints” mogelijk te maken moet er tijdens de sprint (een stukje) analyse, ontwerp, bouw en test uitgevoerd worden. Dat maakt het mogelijk om de klant met iedere iteratie waarde te leveren, in de zin van werkende software. Door kortcyclisch te werken kan er (bijna) op ieder moment adequaat gereageerd worden op wijzigingen in de specificaties.

   

  Kerntaken

  Onafhankelijk van welke manier er gekozen wordt om een systeem te ontwikkelen/aan te passen, moeten er een aantal kerntaken worden uitgevoerd. De ontwikkelmethode bepaalt vervolgens wanneer en door welke rol(len) de kernta(a)k(en) uitgevoerd worden. De te onderscheiden kerntaken zijn:

  • Opstellen Informatieanalyse
  • Opstellen Functioneel Ontwerp
  • Opstellen Technisch Ontwerp
  • Programmeren en Unit Testen
  • Opstellen applicatie/software architectuur

   

  De kerntaak Opstellen Informatieanalyse heeft tot doel een (informatie)systeem te ontwerpen en zodanig te beschrijven dat de opdrachtgever een beslissing kan nemen over het al dan niet (laten) realiseren van het voorgestelde (informatie)systeem, een zogenaamde go/nogo-beslissing. Het product van deze kerntaak wordt ook wel Vooronderzoek, Definitiestudie of Uitgediepte Projectdefinitie genoemd.

  Een goede beschrijving geeft inzicht in de globale functionaliteit van het (informatie)systeem en in de gevolgen van de realisatie, de invoering en de exploitatie hiervan in de organisatie.

  De aanpak moet erop gericht zijn zo snel mogelijk zeker te stellen dat een voorgestelde verandering wenselijk en aanvaardbaar is vanuit de doelstellingen van de organisatie.

   

  De kerntaak Opstellen Functioneel Ontwerp omvat het in detail ontwerpen en specificeren van de functionaliteit van het te ontwikkelen of wijzigen informatiesysteem. Samengevat wordt beschreven:

  • wat het nieuwe informatiesysteem voor de gebruiker doet: wat levert het aan “producten”op;
  • wat de gebruiker voor het nieuwe systeem moet doen: hoe krijgt de gebruiker informatie in het systeem;
  • wat de consequenties zijn van het nieuwe (implementatiedeel)systeem voor de organisatie (in ieder geval: de aanvullingen op dat wat er al in de Informatieanalyse al is beschreven).

   

  Het doel van de kerntaak Opstellen Technisch ontwerp is:

  • het onderzoeken van de technische haalbaarheid van de gewenste functionaliteit van het ontworpen systeem, waarvan is aangegeven dat ze geautomatiseerd ondersteund moeten worden en het in overleg met functioneel ontwerper, database administrator en andere specialisten oplossen van eventuele problemen;
  • het opleveren van programmaspecificaties ter realisatie van de te automatiseren delen van de functionaliteit.

   

  Doel van de kerntaak Programmeren en Unit Testen is het ontwerpen, coderen en testen van de programma’s die zijn beschreven in de producten van het Technisch ontwerp.

   

  Als laatste heeft de kerntaak Opstellen Applicatie/Software Architectuur als doel de architectuur van de applicatie/software te laten aansluiten bij de architectuur van de informatievoorziening, het applicatielandschap en de technologie. Deze afstemming met de bestaande architectuur zorgt ervoor dat de organisatie optimaal kan (blijven) functioneren.

  N.B.

  Buiten het bestek van de kerntaken van Applicatie Ontwikkeling vallen die activiteiten die op de gerealiseerde programmatuur uitgevoerd moeten worden: Gebruikersacceptatietest, Loadtest, het schrijven implementatiescripts, samenstellen implementatie modules etc.

   

  Technieken

  Binnen de verschillende kerntaken maken de uitvoerende functionarissen gebruik van een grote hoeveelheid technieken, die hen in staat stellen om de gewenste beschrijving of model te vervaardigen en over die producten te communiceren. Bij de technieken voor applicatie ontwikkeling kunnen we hierbij denken aan informatiebehoefte analyse, gegevensmodellering, interface modellering, processormodellering, programma ontwerp, toegangspad analyse en database ontwerp.

  Deze verschillende technieken worden door Capgemini Academy aangeboden als losse trainingen, die afgenomen kunnen worden op het moment dat een ontwikkelaar daar behoefte aan heeft.

  Om de ontwikkelaar als potentiële cursist in staat te stellen niet alleen maar losse technieken te leren maar ook de samenhang tussen de technieken te begrijpen zijn de “tracks” in het leven geroepen, waarbij een aantal technieken in een bepaalde (vaste) volgorde van trainingsmodules worden gevolgd. Deze verschillende tracks zijn:

  • Informatieanalyse
  • Systeemmodellering
  • Probleem- en Veranderingsanalyse
  • Functioneel Ontwerp
  • Voorbereiden Functioneel Detailleren
  • Uitvoeren Functioneel Detailleren

   

  Software Engineering Track

  Software Engineering TrackIn de huidige dynamische wereld van de IT heeft een software engineer veel meer nodig dan alleen de beheersing van een programmeertaal. In een actueel ontwikkelproces moet je ook kennis en vaardigheden hebben op het vlak van Agile werken, requirements, testen, web technologie, databases, software architectuur, tooling en frameworks. Ook op het vlak van persoonlijke vaardigheden wordt tegenwoordig veel meer van je verwacht.

  De software engineering track van Capgemini Academy is uitermate geschikt voor beginnende software engineers én voor software engineers die al enige ervaring hebben en hun kennis van het vakgebied willen verdiepen en/of verbreden. De track focust op verschillende onderdelen die binnen het software engineering proces belangrijk zijn. Om een duidelijk beeld te geven van wat deze track precies inhoudt, worden hieronder de meest gestelde vragen over de track beantwoord. 

  Kijk voor meer informatie over de software engineering track op deze pagina of download de brochure.